เผยเเพร่โครงงานวิทยาศาสตร์-2560

เผยเเพร่โครงงานวิทยาศาสตร์-2560 โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง ผลการศึกษาหาอัตราที่เหมาะสมในการผลิตวุ้นมะพร้าวจากใบกรุงเขมากลิ่นใบเตย

Read more

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อ.อรทัย ซาเสน (เอกสารประกอบการสอน 3000-1302)

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ วิชาวิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิต รหัสวิชา ๓๐๐๐-๑๓๐๒ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

Read more