ส่งข้อมูลจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2561

แจ้งหัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างานทุกงาน จัดทำโครงการ รายการครุภัณฑ์ รายการวัสดุถาวรรวมทั้งจำนวนลูกจ้างชั่วคราว งานธุรการ งานอาคารสถานที่ ตลอดจนครูช่วนสอนพิเศษที่จำเป็นในปีงบประมาณ 2561 ให้จัดส่งภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 1.แบบฟอร์มประกอบทำแผน-2561 2.รวมแบบฟอร์มงานวางแผนและงบประมาณ  

Read more