งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

บุคลากรเเละหน้าที่ ภายในงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  นายชนินทร์  พบลาภ หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  นายสวัสดิ์  ธงไชย ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  นายวันชัย  ศุภธีรารักษ์ ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  นายชวินทร์  พลหาญ ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  นายปัญญวัฒน์  สุภาคาร ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  นายสุภภณ  สวาสดิพันธ์ ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

Read more