ประกาศเชิญชวนประชาวิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดฝึกเครื่องยนต์ลูกสูบอากาศยาน

ชุดฝึกเครื่องยนต์ลูกสูบอากาศยาน

Read more

ประกาศเชิญชวนประชาวิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดสถานีทดสอบสมรรถนะมาตรฐานนายช่างอากาศยาน 12 สถานี

ชุดสถานีทดสอบสมรรถนะมาตรฐานนายช่างอากาศยาน 12 สถานี

Read more

ประกาศเชิญชวนประชาวิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดทดสอบเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น

ชุดทดสอบเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น

Read more

ขอยกเลิกประกวดราคาซื้อเครืื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ขอยกเลิกประกวดราคาซื้อเครืื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสายอาชีพ

Read more