ผลการสรรหาบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่ธุรการงานศูนย์ประสานงานการผลิตรและพัฒนากำลังคนNEEC

ผลการสรรหาบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

Read more

ผลการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประเภท Open House

ผลการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษา ประเภท Open House-ปวช ผลการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษา ประเภท Open House-ปวส.ทวิภาคี ผลการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษา ประเภท Open House-ปวส.ม.6 ****หมายเหตุ ปวส. ช่างอากาศยาน ค่าใช้จ่ายมาณ 25,000 บาท***

Read more

ปฏิทินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

Read more

กำหนดส่งสมุดบันทึกเวลาเรียนและการประเมินผล ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

กำหนดส่งสมุดบันทึกเวลาเรียนและการประเมินผล ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

Read more

ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา 2560

ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา 2560

Read more