แบบรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี 2561

กำหนดส่งภายในวันที่ 1 มีนาคม 2562 ที่งานประกันคุณภาพฯ แบบฟอร์ม SAR (เทคนิคอุบลราชธานี 61)

Read more

คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา V-COP

คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา V-COP วิดีโอแนะนำการเข้าใช้งาน https://www.youtube.com/watch?v=3X9_LiUP5NA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2Fd-B-e0yoQLt7ku8pU7VYI7vOmlh5JX04b8GHVqY6IyJSMTF1Kg-HkYw

Read more