ถ่ายทอดสด การติว V-NET ปีการศึกษา 2560 (ปวส.2)

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ระดับ ปวส.2

ภาคเช้า

ภาคบ่าย

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560  ระดับ ปวส.2
ภาคเช้า

ภาคบ่าย