ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนนักศึกษา เข้าศึกษาต่อ ประเภทสอบเข้าฉบับแก้ไข

 

 

ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ประเภทสอบคัดเลือกระดับ ปวช.ฉบับแก้ไข วันที่4 เมษายน 61

ผลการสอบคัดเลือกระดับปวส.(ทวิภาคี)ฉับบแก้ไข

ผลการสอบคัดเลือกระดับปวส.(ม.6)ฉบับแก้ไข

**หมายเหตุ**แก้ไขจำนวนเงินตามประกาศ   ระดับปวส.จาก 4150 เป็น 4100 บาทถ้วน

                                                ระดับปวช.จาก 3100 เป็น 3600 บาทถ้วน