คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ให้บุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่ราชการ 2561

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่องเเต่งตั้งเเละมอบหมายหน้าที่ให้บุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ราชการตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พุทธศักราช 2552

ดาว์นโหลดประกาศ คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ให้บุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่ราชการ