รายงานนักเรียน-นักศึกษาที่มีผลการเรียนคะเเนนสะสมต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

ตามที่ฝ่ายวิชาการ (งานวัดผลเเละประเมินผล) ได้ขออนุมัติเเละประกาศผลการเรียนไปแล้วนั้น ขอรายงานผลการเรียน คะเเนนสะสมต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 เเละหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ดังนี้

1. รายชื่อ นักเรียน-นักศึกษาที่มีผลการเรียนคะเเนนสะสมต่ำกว่าเกณฑ์ ระดับ ปวช. เเละ ปวส.
2. สรุปจำนวนคะเเนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ในเเต่ละระดับชั้น

ดาวน์โหลด รายชื่อนักเรียน-นักศึกษาที่มีผลการเรียนคะเเนนสะสมต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

 

ทั้งนี้ให้นักเรียน – นักศึกษา ที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด พ้นสภาพนั้น ให้นักเรียน นักศึกษา พร้อมผู้ปกครองติดต่อวิทยาลัยฯ ในวันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น.  ณ อาคารวิชาการ