ยินดีต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา

สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ประสานงานการผลิตรและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา