การลงพื้นที่ติดตามการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายใน LAN (Local Area Network)

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา ได้ลงพื้นที่ติดตามการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายใน LAN (Local Area Network) ของสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีการนำเสนอการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี อาชีวศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ อาชีวศึกษาจังหวัดมุกดาหาร และอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน ๑๕ สถานศึกษา โดยมีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ รศ.นพ.โศภณ นภาธร เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมบัวแสด วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี หลังจากนั้น ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการและคณะทำงานได้ไปตรวจเยี่ยมห้องควบคุมการใช้งานระบบ Internet และ LAN ของวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี