“เกษม เกษียณ จากวันที่พากเพียร สู่วันที่ภาคภูมิ”มุทิตานุสรณ์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ณ หอประชุมโดมน้อย ได้จัดงาน“เกษม เกษียณ จากวันที่พากเพียร สู่วันที่ภาคภูมิ”มุทิตานุสรณ์ ให้กับผู้เกษียณอายุราชการประจำปี ๒๕๖๑

๑. นายทรงศักดิ์ ไชยพงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ๒. นายประดิษฐ์ พาชื่น ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติงานในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ๔ ๓. นางสาวสุนันทา เขียวนิล ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ๔. นางเมธาวี ทศไกร ครูชำนาญการพิเศษ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
๕. นายนพดล ยุทธภิญโญ ครูชำนาญการพิเศษ แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง ๖. นายณรงค์ ศรีธัญ ครูชำนาญการพิเศษ แผนกวิชาเครื่องกล(ช่างยนต์) ๗. นายสมคิด ศิลาคุปต์ ครูชำนาญการพิเศษ แผนกวิชาโลหะการ ๘. นายอเนก หิรัญธนกุล ครูชำนาญการพิเศษ แผนกวิชาก่อสร้างและสถาปัตยกรรม ๙. นางลักขณา ไทยกลาง ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานการเงิน ๑๐. นายสัมฤทธิ์ กาญจนสุนทร ครูชำนาญการพิเศษ แผนกวิชาโยธา ๑๑. นายทวีศักดิ์ พร้อมสุข ครูชำนาญการพิเศษ แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ๑๒. นายสัญญา ไกรยวงษ์ ครูชำนาญการ แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง ๑๓. นางประภัสสร โสภา ครูชำนาญการ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ๑๔. นายทวี เทือกท้าว ลูกจ้างประจำ ๑๕. นางดวงใจ ทาวะพรม ลูกจ้างชั่วคราว โดยมีนายลิขิต พลเหลา ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ๔ เป็นประธานกล่าวเปิดงานมุทิตานุสรณ์ ๒๕๖๑ และ นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เป็นประธานมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการทั้ง ๑๕ ท่าน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร เข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน