โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพแก่พระภิกษุสามเณร

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพแก่พระภิกษุสามเณร โรงเรียนศรีศาสนวิทยา วัดด้ามพร้า ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ๔ – ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ในการจัดการฝึกอบรมครั้งนี้ เป็นการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นเพื่อฝึกทักษะวิชาชีพให้กับพระภิกษุสามเณร ตามนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์)ที่ได้มอบนโยบายไว้ให้ไว้เมื่อครั้งมีการประชุม ครม.สัญจรที่จังหวัดอุบลราชธานี การฝึกอบรมประกอบไปด้วย
๑. การฝึกอบรมการติดตั้งจานดาวเทียมและเดินสายสัญญาณทีวีดิจิตอล โดยแผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
๒. การฝึกอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และการประกอบติดตั้งคอมพิวเตอร์เบื้องต้น โดยแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
๓. การฝึกอบรมช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในบ้าน โดยแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
โดยวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ