การประกวดเเละแข่งขันทักษะทางวิชาการ 50 ปี ประชาคมอาเซียน

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (หมวดวิชาสังคมศึกษา) ขอเรียนเชิญคณะครู-อาจารย์ บุคลากรทางการศึกาาเเละนักเรียนนักศึกษาทุกระดับชั้น เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดเเละแข่งขันทักษะทางวิชาการในโครงการ เทศกาลเฉลิมฉลอง ๕๐ ปี ประชาคมอาเซียน : บทบาทอาชีวศึกษานำไทยพิวรรธนา  ในวันพุธที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุมโดมน้อย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี