เปิดเช่าสถานที่ในการจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ภายในโรงอาหารวิทยาลัยฯ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง ประสงค์ให้บุคคลภายนอกเช่าสถานที่ ในการจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ภายในโรงอาหารวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ประสงค์ให้บุคคลภายนอกเช่าสถานที่ ในการจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ภายในโรงอาหาร