ประกาศหยุดการเรียนการสอน 11-15 ก.ย. 2560

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้จัดทำโครงการศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการภายในของวิทยาลัยเทคนิค ทางภาคเหนือ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในระหว่างวันที่ 10-16 กันยายน 2560 นั้น โดยมีข้าราชการครู เเละบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเดินทางตามโครงการฯ ดังกล่าว รวมทั้งสิ้น จำนวน 80 คน จากมติที่ประชุม ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 มีมติให้ทางวิทยาลัยฯ ประกาศหยุดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 11-15 กันยายน 2560 ทั้งนี้ให้จ้าราชการครู เเละบุคลากรทางการศึกษาที่ไม่ได้ร่วมเดินทางไปรายการในครั้งนี้ให้มาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ