เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ดร.ชาญทนงค์ บุญรักษา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์และแผนกวิชาโทรคมนาคม นำนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันนพเคราะห์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม จ.อุบลราชธานี