แจ้งการเปลี่ยนแปลงการเรียน การสอน (สัปดาห์ที่ 16-18)

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ขอเเจ้งเปลี่ยนแปลงการเรียน การสอน
ตามที่วิทยาลัยฯ ได้มีการประกาศหยุดการเรียน การสอน ในระหว่างวันที่ 10-16 กันยายน 2560 เนื่องจากคณะครูเเละบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปศึกษาดูงานในเขตภาคเหนือ นั้นในการนี้ เพื่อให้การเรียน การสอน ดำเนินไปอยางต่อเนื่องเเละเพื่อให้จำนวนสัปดาห์ในการจัดการเรียน การสอนครบตามโครงสร้างหลักสูตร เเละครบถ้วนตามเนื้อหารายวิชา ฝ่ายวิชาการ (งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน) จึงขอเเจ้งเปลี่ยนเเปลงการเรียน การสอน โดยกกำหนดการเรียนการสอน สัปดาห์ที่ 16-18 ดังนี้

สัปดาห์ที่ วัน/เดือน/ปี วันสอนชดเชยกรณี รด.
16 18-22 กันยายน 2560 วันศุกร์ ที่ 22 กันยายน 2560 ใช้ตารางเรียนวันอังคาร
17 25-30 กันยายน 2560 วันเสาร์ ที่  30 กันยายน 2560 ใช้ตารางเรียนวันองคาร
18 2-6 ตุลาคม 2560 ใช้ตารางเรียนปกติ

* สามารถติดตามปฏิทินการศึกษา กิจกรรม ต่างๆ ของวิทยาลัยฯได้ทาง หน้าเว็บไซต์ (ด้านขวามือ)