ปฐมนิเทศ นศ.และครูนิเทศฯ ที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.ดร.ชาญทนงค์ บุญรักษา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศ นักเรียนนักศึกษาและครูนิเทศนักเรียนนักศึกษา

ที่ฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐

จำนวนทั้งสิ้น ๕๒๐ คน ณ หอประชุมโดมน้อย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี