แบบรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี 2561

กำหนดส่งภายในวันที่ 1 มีนาคม 2562 ที่งานประกันคุณภาพฯ แบบฟอร์ม SAR (เทคนิคอุบลราชธานี 61)

Read more

ส่งข้อมูลจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ส่งข้อมูลจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 >> ดาวน์โหลด การจ้าง ครุภัณฑ์ ตัวอย่างโครงการ วัสดุ

Read more