รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 ( Self – Assessment Report : SAR )

รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 ( Self – Assessment Report : SAR ) ดาวน์โหลดไฟล์  SAR 2560 PDF

Read more

ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารศึกษา พ.ศ.2552

ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารศึกษา พ.ศ.2552 ดาว์นโหลด ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารศึกษา พ.ศ.2552

Read more

เผยแพร่เอกสารประกอบการสอน วิชา ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น รหัสวิชา 3128-0008 ปวส.2557

เผยแพร่เอกสารประกอบการสอน วิชา ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น รหัสวิชา 3128-0008 หลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

Read more

เผยแพร่ผลงานฯ อ.พนิดา องค์สวัสดิ์ (คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม1)

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อ.พนิดา องค์สวัสดิ์  ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม1 (รหัสวิชา 2000-1403) ดาวน์โหลด Download

Read more