ส่งข้อมูลจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2561

แจ้งหัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างานทุกงาน จัดทำโครงการ รายการครุภัณฑ์ รายการวัสดุถาวรรวมทั้งจำนวนลูกจ้างชั่วคราว งานธุรการ งานอาคารสถานที่

Read more