แบบรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี 2561

กำหนดส่งภายในวันที่ 1 มีนาคม 2562 ที่งานประกันคุณภาพฯ แบบฟอร์ม SAR (เทคนิคอุบลราชธานี 61)

Read more

เผยแพร่ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ การศึกษาการใช้น้ำหมักชีวภาพจากฟางข้าวเพื่อบำบัดน้ำทิ้ง และลดกลิ่นเหม็น

เผยแพร่ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ การศึกษาการใช้น้ำหมักชีวภาพจากฟางข้าวเพื่อบำบัดน้ำทิ้ง และลดกลิ่นเหม็น ดาวน์โหลดไฟล์>>>>>23071800

Read more

เผยแพร่ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ การศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมเพื่อใช้เป้นเหยื่อล่อในกับดักหอยเชอรี่

เผยแพร่ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ การศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมเพื่อใช้เป้นเหยื่อล่อในกับดักหอยเชอรี่ ดาวน์โหลดไฟล์>>>  23071801

Read more

เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

1.เผยแพร่ แผนแฏิบัติการ 61 วท.อบ 2.เผยแพร่แผน พัฒนาฯ 3-5 ปี วท.อบ

Read more