รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 ( Self – Assessment Report : SAR )

รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 ( Self – Assessment Report : SAR ) ดาวน์โหลดไฟล์  SAR 2560 PDF

Read more

เผยแพร่เอกสารประกอบการสอน วิชาความแข็งแรงของวัสดุ 3100-0105 และ วิชาโครงการ 3101-8501

เผยแพร่เอกสารประกอบการสอน วิชา วิชาความแข็งแรงของวัสดุ 3101-0105 และ วิชา วิชาโครงการ 3101-8501 1. การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนรายวิชาความแข็งแรงของวัสดุ 3101-0105 โดยใช้วิจัยเป็นฐานและบูรณาการแผนการสอนแบบฐานสมรรถนะหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. พุทธศักราช 2557 สำหรับนักศึกษาสาขางานเทคนิคยานยนต์ แผนกวิชาเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 2.

Read more

ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารศึกษา พ.ศ.2552

ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารศึกษา พ.ศ.2552 ดาว์นโหลด ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารศึกษา พ.ศ.2552

Read more

เผยแพร่เอกสารประกอบการสอน วิชา ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น รหัสวิชา 3128-0008 ปวส.2557

เผยแพร่เอกสารประกอบการสอน วิชา ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น รหัสวิชา 3128-0008 หลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

Read more