แบบบันทึกหลังการสอน ปีการศึกษา 1/2561

แบบบันทึกหลังการสอน ปีการศึกษา 1/2561 สำหรับใช้บันทึกหลังการสอนของครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 1/2561  โดย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ดาวน์โหลด

Read more

แบบฟอร์ม SAR (เทคนิคอุบลราชธานี 60)

ดวาน์ โหลด>>> แบบฟอร์ม SAR (เทคนิคอุบลราชธานี 60) ปฎิทินการปฎิบัติงานประกันคุณภาพ60 มอบหมายหน้าที่_งานตาม-_-KPI-60 มาตรฐาน-การอาชีวศึกษา

Read more

ส่งข้อมูลจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2561

แจ้งหัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างานทุกงาน จัดทำโครงการ รายการครุภัณฑ์ รายการวัสดุถาวรรวมทั้งจำนวนลูกจ้างชั่วคราว งานธุรการ งานอาคารสถานที่

Read more