งานความร่วมมือ

งานความร่วมมือ     มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ (1) ประสานความร่วมมือและดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา (2) ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและความช่วยเหลือจากภายนอกในการร่วมลงทุนเพื่อการศึกษา (3) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา (4) ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ แผนกวิชา และงานต่าง

Read more

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์   มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ (1) ส่งเสริม สนับสนุน นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา การประกอบอาชีพ และประโยชน์โดยรวมของสังคม ชุมชน

Read more

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา   มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ (1) ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ จุดหมายและหลักเกณฑ์ของการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (2) วางแผนดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก (3) ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ แผนกวิชา และงานต่าง ๆ ในสถานศึกษารวมทั้งสถานประกอบการบุคคล องค์กรและหน่วยงานภายนอก ในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในการศึกษา (4) ประสานงานกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

Read more

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและการประกอบธุรกิจ

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและการประกอบธุรกิจ   มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ (1) ส่งเสริมให้ครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาดำเนินงานส่งเสริมผลิตผลจัดทำแผนธุรกิจร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมการทำธุรกิจขนาดย่มการประกอบอาชีพอิสระเพื่อสร้างรายได้ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน (2) วางแผน ดำเนินงาน ประสานสัมพันธ์ ร่วมมือกับบุคล ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถานประกอบการ

Read more

งานแผนงานและงบประมาณ

งานแผนงานและงบประมาณ    นายอิทธิวัฒน์ ไทยแท้ หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ  นายอาคม ปาสีโล ผู้ช่วยหัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ  นางดาราวรรณ รอดสิน ผู้ช่วยหัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ  นางมนัสนันท์ ไทยแท้ ผู้ช่วยหัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ  นางขนิษฐา ดาโรจน์ ผู้ช่วยหัวหน้างานงานและงบประมาณ  นางศรีอุดร ศิริปริญญานันท์ ผู้ช่วยหัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ

Read more