พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

วันนี้ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

Read more

โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพแก่พระภิกษุสามเณร

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพแก่พระภิกษุสามเณร โรงเรียนศรีศาสนวิทยา วัดด้ามพร้า ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ๔ – ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ในการจัดการฝึกอบรมครั้งนี้ เป็นการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นเพื่อฝึกทักษะวิชาชีพให้กับพระภิกษุสามเณร

Read more

“เกษม เกษียณ จากวันที่พากเพียร สู่วันที่ภาคภูมิ”มุทิตานุสรณ์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ณ หอประชุมโดมน้อย ได้จัดงาน“เกษม เกษียณ จากวันที่พากเพียร สู่วันที่ภาคภูมิ”มุทิตานุสรณ์ ให้กับผู้เกษียณอายุราชการประจำปี ๒๕๖๑

Read more

คณะกรรมการตรวจประเมินศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ถาวรประจำจังหวัด

วันนี้ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะกรรมการตรวจประเมินศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ถาวรประจำจังหวัด

Read more

การลงพื้นที่ติดตามการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายใน LAN (Local Area Network)

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา ได้ลงพื้นที่ติดตามการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายใน LAN (Local Area Network)

Read more