งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

บุคลากรเเละหน้าที่ ภายในงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน   มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ (1) จัดทำแผนปฏิบัติการฝึกอบรมและบริการวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชาและงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี (2) ดำเนินโครงการตามพระราชดำริ เช่น โครงการฝึกอบรมวิชาชีพในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนหรือโครงการตามแนวพระราชดำริอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย (3) ดำเนินโครงการฝึกอบรมและบริการวิชาชีพแก่ชุมชนและบุคคลทั่วไป เช่น โครงการพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ปัญหาความยากจนและ 108 อาชีพ

Read more

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

บุคลากรเเละหน้าที่ ภายในงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา   มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ (1) จัดและควบคุมดูแลสวัสดิการและการให้บริการด้านต่าง ๆ ภายในสถานศึกษา เช่น ร้านอาหาร น้ำดื่ม การทำบัตรประกันสุขภาพ และการทำประกันอุบัติเหตุ การทำใบอนุญาติขับขี่ การขอใช้สิทธิลดค่าโดยสารและยานพาหนะต่าง ๆ การตรวจสุขภาพประจำปีและการตรวจหาสารเสพติด ของนักเรียนนักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรม (2)

Read more

งานแนะแนวและการจัดหางาน

บุคลากรเเละหน้าที่ ภายในงานแนะแนวและการจัดหางาน   มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ (1) ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนักรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการเรียนการสอนความประพฤติ ระเบียบวินัย และข้อบังคับ (2) จัดทำคู่มือนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม (3) ดำเนินการงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาและจัดสรรทุนเพื่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ (4) บริการให้คำปรึกษา แนะแนวอาชีพ

Read more

งานปกครอง

บุคลากรเเละหน้าที่ ภายในงานปกครอง   มีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อไปนี้ (1) ปกครองดูแลนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมให้อยู่ในระเบียบวินัยข้อบังคับตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง (2) ประสานกับครูที่ปรึกษา แผนกวิชาและหัวหน้างานในการแก้ปํญหาของนักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมในสถานศึกษา (3) ประสานงานกับพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติของนักเรียน นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และผู้ปกครองในการแก้ปัญหาความประพฤติของนักเรียน นักศึกษา (4) เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการงานปกครอง

Read more

งานครูที่ปรึกษา

บุคลากรเเละหน้าที่ ภายในงานครูที่ปรึกษา   มีหน้าที่และความรับผิดชอบ (1) เสนอแต่งตั่งครูที่ปรึกษา (2) ควบคุมดูแล ส่งเสริม การจัดทำ จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลประวัติ ข้อมูลการเรียน และพฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษา (3) ส่งเสริม ประสานงานครูที่ปรึกษาให้ความคิดเห็นและแนะนำนักเรียนนักศึกษาเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ (4) ส่งเสริม

Read more