ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ประจำปีงบประมาณ2561

ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภณฑ์ชุดสถานีทดสอบสมระถนะมาตรฐานนายช่างอากาศยาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภณฑ์ชุดสถานีทดสอบ

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนและปฏิบัติการระบบควบคุมอัจฉริยะ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนและปฏิบัติการระบบควบคุมอัจฉริยะ

Read more