คำสั่งเวรรักษาการณ์ ประจำเดือนเมษายน2562 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

คำสั่งเวรรักษาการณ์ประจำเดือนเมษายน2562

Read more

แบบรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี 2561

กำหนดส่งภายในวันที่ 1 มีนาคม 2562 ที่งานประกันคุณภาพฯ แบบฟอร์ม SAR (เทคนิคอุบลราชธานี 61)

Read more