เผยแพร่เอกสารประกอบการสอน วิชาความแข็งแรงของวัสดุ 3100-0105 และ วิชาโครงการ 3101-8501

เผยแพร่เอกสารประกอบการสอน วิชา วิชาความแข็งแรงของวัสดุ 3101-0105 และ วิชา วิชาโครงการ 3101-8501
1. การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนรายวิชาความแข็งแรงของวัสดุ 3101-0105 โดยใช้วิจัยเป็นฐานและบูรณาการแผนการสอนแบบฐานสมรรถนะหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. พุทธศักราช 2557 สำหรับนักศึกษาสาขางานเทคนิคยานยนต์ แผนกวิชาเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี


2. รายงานการวิจัย เรื่องการสร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบ การสอนรายวิชาโครงการ รหัสวิชา 3101-8501 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 สาขางานเทคนิคยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ดาวน์โหลดเอกสาร  DOWNLOAD