รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลุกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

1.เจ้าหน้าที่พัสดุ

2.เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

3.เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลผลิตการค้าและประกอบธุรกิจ