ประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

วันนี้ (๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑) เวลา ๐๙.๐๐ น. นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ณ หอประชุมโดมน้อย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนส่งเสริม ยกมาตรฐาน เผยแพร่ผลงานทางวิชาชีพ และคัดเลือกตัวแทนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันทักษะในระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดมหาสารคาม โดยจัดการแข่งขัน ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี และวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี การจัดงานในวันนี้มีคณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา ของสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี