พิธีส่งมอบและรับมอบศูนย์สาธิตนวัตกรรมพลังงาน โครงการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทน ในหน่วยงานภาครัฐ

เมื่อวันที่ (๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑) วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จัดพิธีส่งมอบและรับมอบศูนย์สาธิตนวัตกรรมพลังงาน โครงการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทน ในหน่วยงานภาครัฐ (สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา) ระยะที่ ๒ จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยมีนายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เป็นผู้แทนรับมอบ และรองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ทองประสิทธิ์ ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นผู้ส่งมอบศูนย์สาธิตนวัตกรรมพลังงานดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วย แผงเซลล์แสงอาทิตย์ สถานีอัดประจุไฟฟ้า ขนาด ๑๐ kW และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า จำนวน ๑๕ คัน ทั้งนี้ วิทยาลัยฯเป็นสถานศึกษา ๑ ใน ๖ แห่ง ที่ได้รับคัดเลือกให้ดำเนินการศูนย์สาธิตนวัตกรรมพลังงาน ซึ่งวิทยาลัยจะได้นำไปใช้ประโยชน์ทั้งในด้านของการเป็นศูนย์เรียนรู้ ด้านพลังงานทดแทนให้แก่ครู อาจารย์ นักเรียนนักศึกษา และประชาชนในชุมชน รวมถึงเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้และบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ไฟฟ้า แผงเซลล์แสงอาทิตย์ สถานีอัดประจุไฟฟ้า ให้ใช้งานได้ยาวนานเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการใช้พลังงานทดแทน ตามวัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ในการส่งมอบศูนย์ครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายลิขิต พลเหลา ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ และคณะผู้บริหาร ร่วมเป็นสักขีพยานในการส่งมอบและรับมอบด้วย