ประกาศผลคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อประเภทโควตา (Open House)

ประกาศผลคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อประเภทโควตา (Open House) ระดับ ปวส(ม.6)

ประกาศผลคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อประเภทโควตา (Open House) ระดับ ปวส(ทวิภาคี)

ประกาศผลคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อประเภทโควตา (Open House) ระดับ ปวช.

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก *** หากมารายงานตัวไม่ทันตามวันเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ ******

ระดับปวส. มอบตัวในวันที่ 10 มีนาคม 2562 เวลา 08.30-11.30
ระดับ ปวช. มอบตัวในวันที่ 9 มีนาคม 2562 เวลา 08.30-11.30