ใบลงทะเบียนเรียนสำหรับนักเรียนที่ออกฝึกประการณ์วิชาชีพในภาคเรียนที่ 1/2562

ใบลงทะเบียนเรียนสำหรับนักเรียนที่ออกฝึกประการณ์วิชาชีพในภาคเรียนที่ 1/2562

สามารถดาวน์โหลด ไฟล์ ใบลงทะเบียน

1.ปวส.2สชย.ทวิ

2.ปวส.2สชผ.กลุ่ม1-10ม.6

3.ปวส.2สชผ.ทวิ

4.ปวส.2สชฟ.ทวิ

5.ปวส.2สชอ.ทวิ

6.ปวส.2โทร.ทวิ

7.ปวส.2สชส.ทวิ

8.ปวส.2โยธา.ทวิ

ปวช.3