พัฒนาศักยภาพ ครูฯ แกนนำสถานศึกษาคุณธรรมฯ ต่อต้านการทุจริต

วันนี้ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๙๐.๐๐ น. วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ดร.ชาญทนงค์ บุญรักษา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้นายมนตรี สุริยพันตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เปิดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพ ครู-บุคลากรทางการศึกษาแกนนำสถานศึกษาคุณธรรม จริยธรรม สร้างเสริมหลักธรรมาภิบาล และต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น โดยหมวดวิชาสังคมศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ในครั้งนี้มีคณะครู บุคลากรและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก